Tijdens de online gezamenlijke bijeenkomsten in maart 2021 presenteerden we de plannen voor de samenwerking tussen KNGF en Keurmerk Fysiotherapie. Tijdens de online bijeenkomsten van afgelopen maart vroegen we leden van het KNGF, KRF NL-geregistreerden en deelnemers Keurmerk Fysiotherapie naar hun mening. Ook wilden we weten welke vragen er leven. Een selectie van deze vragen en de antwoorden vindt u hier. De antwoorden hebben betrekking op het gepresenteerde 3-pijler model, de basis voor de verdere samenwerking. Alle plannen zijn op dit moment onder nadrukkelijk voorbehoud van de instemming van leden en deelnemers.

Pijler 1. Kwaliteitshuis

Wat is voor het kwaliteitshuis de definitie van ‘kwaliteit van fysiotherapeutische zorg’?
De meest gebruikte definitie van kwaliteit van zorg (die van het Institute of Medicine), is dat kwaliteit van zorg wordt bepaald door meerdere componenten (veiligheid, effectiviteit, patiëntgerichtheid, tijdigheid, efficiëntie en toegankelijkheid). Feitelijk dus zaken waar je iedere dag in de directe relatie met de patiënt mee bezig bent. De kern van het kwaliteitshuis is precies dat: iedere dag bezig zijn met het leveren van zorg die aansluit bij de context van de patiënt en de beoogde behandeldoelen. Je werkt continu aan de kwaliteit van zorg. Het gaat niet om absolute kwaliteit, maar om elke dag een beetje beter en bewust bezig zijn met je vak.

Toekomst

Ik mis de stip aan de horizon, wat de is de wens voor de toekomst?
Keurmerk Fysiotherapie en het KNGF werken samen aan de optimale vertegenwoordiging van de beroepsgroep fysiotherapie. Met het beste van beide organisaties komen we tot één sterk geluid voor de beroepsgroep.

Wat is de overkoepelende visie?
Fysiotherapie is een onmisbare schakel in de Nederlandse gezondheidszorg. Vanuit de kracht en waarde van ons vak maken wij het verschil en leveren we een bijdrage aan de uitdagingen in de zorg (toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg).

Organisatie

Hoe ziet de tijdlijn eruit?
Onze gezamenlijke ambitie is om vanaf 1 januari 2022 naar buiten te treden met één individueel register en één praktijkregister voor de beroepsgroep fysiotherapie, uiteraard onder voorbehoud van de instemming van leden en deelnemers.

Zijn er extra kosten?
Welke tarieven er worden gehanteerd voor individuele registratie en praktijkregistratie is nog onderwerp van gesprek.

Straks begint een andere organisatie met een nieuw kwaliteitsregister. Houden we daar rekening mee?
We proberen dit nu op een goede manier met elkaar neer te zetten. We doen dit vanuit één belang en dat is het belang van de beroepsgroep. Iedereen die dit belang voor ogen heeft kan en mag aansluiten. Met een sterke beroepsgroep achter dit plan blijft er weinig ruimte voor alternatieven naast dit systeem, dat voor en door de beroepsgroep wordt vormgegeven.

Wat vinden de zorgverzekeraars van de plannen?
Gezamenlijk voeren we gesprekken met zorgverzekeraars, onder andere over de inkoopvoorwaarden. Zorgverzekeraars zijn positief over deze ontwikkeling.

Registers

Als je op dit moment in het individuele register staat, komen er dan in 2021 al andere eisen, zoals bijvoorbeeld keurmerk-peerreview-avonden of IOF-avonden? Of gaat dat per 2022 in?
Nee, er worden op korte termijn geen extra eisen aan het individuele register gesteld.

Komen er extra werkzaamheden bij?
Het uitgangspunt is dat we werken aan kwaliteit. Afhankelijk van de keuze die je als praktijk maakt betekent dat activiteiten verrichten die tijd kosten, maar die activiteiten zijn altijd te koppelen aan het werken aan kwaliteit van zorg. Dus geen vragenlijsten die geen nut hebben voor de zorg.

Welke differentiatie zit er tussen de Keurmerk Fysiotherapie praktijken en de praktijken die extra activiteiten ontplooien?
Extra bestaat uit meerdere opties waar een praktijk voor kan kiezen. Bijvoorbeeld het meedoen aan onderzoek, innovatie, het werken met producten. Wij zien dat als keuzes die een praktijk kan maken. De beroepsgroep wil zelf bepalen uit welke elementen zorgverzekeraars kunnen kiezen. Of dat leidt tot differentiatie wordt bepaald door interesse van de zorgverzekeraar.

Wat is het doel van het praktijkregister?
Het gezamenlijk doel is om te komen tot één praktijkregister voor de beroepsgroep fysiotherapie, waarin ruimte wordt geboden aan alle praktijken om keuzes te maken voor onderdelen, activiteiten en modules die passen bij de wensen en context van de praktijk.

Worden behaalde punten meegenomen in een nieuw individueel register?
Ja.

Moet ik een keuze maken tussen de twee registers?
Nee. Als individu sta je geregistreerd in het individuele register, net als nu. Daarnaast kun je kiezen of je je als praktijk ook wilt laten registreren in het praktijkregister.

Wat gebeurt er met de deelregisters?
Dat wordt onderzocht met de betrokken beroepsinhoudelijke verenigingen. Uitgangspunt is dat het voor patiënten duidelijk is wat we doen.

Wat is de rol van waarnemers?
Waarnemers hebben sowieso een plek in het individuele register. Dat is de basis voor alle fysiotherapeuten. Als de waarnemer in een praktijk werkt, die is geregistreerd in het praktijkregister, komt de waarnemer via die weg in aanraking met de activiteiten waar die praktijk voor heeft gekozen. In hoeverre dat leidt tot extra activiteiten voor de waarnemer is afhankelijk van de praktijk.

Praktijken

Wat betekenen de twee registers voor een solist of solopraktijk?
Ook een solopraktijk kan participeren in het praktijkregister, als wordt voldaan aan de instapcriteria. Niemand moet in het praktijkregister, je beslist dat zelf als praktijkeigenaar.

Er wordt nu een individueel en een praktijkregister geschetst, maar in het praktijkregister zitten ook individuen die aangesloten zijn bij een praktijk. In hoeverre kun je als individu in beide registers staan?
Het individuele register is bedoeld voor de registratie van natuurlijke personen (individuen). Het praktijkregister is bedoeld voor registratie van organisaties/instellingen. Individuele fysiotherapeuten die werkzaam zijn in deze praktijken blijven individueel geregistreerd in het individuele register. Activiteiten binnen het praktijkregister waar de individuele fysiotherapeut aan deelneemt worden, waar van toepassing geregistreerd op individueel niveau.

Hoe kunnen fysiotherapeuten die werken in de tweede of derde lijn deelnemen aan een register?
Het praktijkregister wordt vooralsnog ontwikkeld voor extramurale praktijken. Het individuele register biedt al wel mogelijkheden voor intramuraal werkenden. Er bestaat zeker een wens om voor het praktijkregister toe te werken naar een verbreding ten behoeve van intramuraal werkende collega’s. Op welke wijze dit kan zal worden onderzocht nadat we tot een individueel register en één praktijkregister zijn gekomen.

Pluspraktijken hebben ook jaren aan alle eisen voldaan, hoe ziet toekomst eruit? Voor voormalige pluspraktijken zal het makkelijker zijn om aan meerdere opties, modules of ontwikkelpaden in het praktijkregister deel te nemen. Uiteraard kunnen zij ook kiezen voor het label Keurmerk.

Is het praktijkregister gelijk aan Plus?
Nee, het praktijkregister kent een ruimere opzet en biedt mogelijkheden voor praktijken om zelf te bepalen aan welke criteria ze willen voldoen. De plussystematiek bestaat niet meer. Elementen van Plus zijn terug te vinden in het concept van het praktijkregister.

Pijler 2. Het verzamelen van data

Aan wie leveren we data?
De data worden aangeleverd aan de gezamenlijke database, een combinatie van de LDF en LDK. Dat wordt de gezamenlijke database van en voor de beroepsgroep fysiotherapie.

Wat is de inhoud van de data?
De data zijn direct afkomstig uit je EPD.

Worden de data doorverkocht aan bijvoorbeeld zorgverzekeraars of andere externe organisaties?
Er wordt zonder toestemming geen data op fysiotherapeut -of praktijkniveau gedeeld met derden (bijvoorbeeld verzekeraars). Het staat praktijken en individuele therapeuten natuurlijk vrij om zelf eigen data te delen met andere partijen. Dat gebeurt nu ook al, daar verandert de dataverzameling in de database niets aan.

Zorgt het aanleveren van data voor extra belasting?
Er zal niet gevraagd worden om meer data. Alleen de data zoals vastgelegd in je EPD. Je krijgt daarmee toegang tot het data-dashboard en gebruikt de data om zelf van te leren. De data die in de database worden verzameld worden gebruikt voor zorg, onderzoek, ontwikkeling en op geaggregeerd niveau ten behoeve van positionering.

Willen wij data verzamelen of is dat een wens van de zorgverzekeraar?
De zorg werkt in brede zin naar dataverzameling en gegevensuitwisseling. De patiënt speelt hierin een belangrijke rol en wil niet alleen inzage in zijn eigen dossier, maar ook een goede afstemming van zorg tussen zorgverleners. Op landelijk niveau is het informatieberaad hiervoor in het leven geroepen om te zorgen voor registratie aan de bron en optimale gegevensuitwisseling tussen zorgverleners en met patiënten. Als fysiotherapeuten hebben we hier ook mee te maken en dat zal in toekomst zeker toenemen. Daarom is het goed om stapsgewijs in een veilige omgeving eerst zelf ervaring op te doen met het werken met data en daar zelf de waarde van te ervaren. De vervolgstap: het aansluiten bij de landelijke ontwikkelingen, wordt daarmee makkelijker. Sinds de 20e eeuw verzamelen artsen in toenemende mate data, om ontwikkelingen te signaleren, om te verbeteren. Daar moeten we op aansluiten. Alleen zo kunnen we elke dag een stukje beter worden. Het is aan ons om ervoor te zorgen dat die data ook juist gebruikt worden.

Regionalisering

Kunnen we ons ook aanmelden als collectief?
Registratie in het praktijkregister vindt vooralsnog plaats op praktijkniveau. Het is wel mogelijk om met de samenwerkende praktijken extra activiteiten te ondernemen, bijvoorbeeld op het gebied van data. Dat gebeurt nu ook al in bepaalde regio’s.

Komen activiteiten van regionale coöperaties ook in aanmerking voor punten?
In het praktijkregister worden in principe geen punten behaald. De praktijk doet mee aan activiteiten en ontwikkelingen. Het praktijkregister biedt ruimte voor ontwikkelingen op het gebied van samenwerking (mono- en multidisciplinair), maar bijvoorbeeld ook participatie in innovatie en onderzoek.

Heb je een andere vraag? Bekijk dan onze nieuwsberichten (of klik hier) of stuur een mail naar info@keurmerkfysiotherapie.nl of naar bijeenkomst@skf-en-kngf.nl.