Principeakkoord voor de CAO Eerste Lijn Fysiotherapie

 in Nieuws

Zoals u ongetwijfeld hebt vernomen zijn de gesprekken voor een Cao in de eerste lijn fysiotherapie afgerond. Als bestuur juichen we een Cao enorm toe.

Wat is nu de stand van zaken?
Werkgeversvereniging WVF en vakbond FBZ namens Fysiovakbond FDV hebben op 31 januari consensus bereikt over de definitieve tekst van het principeakkoord voor de CAO Eerste Lijn Fysiotherapie. Na een langdurige CAO-loze periode komt er met een uniform arbeidsvoorwaardenpakket voor de hele sector eindelijk zekerheid en helderheid over arbeidsvoorwaarden. Binnen dit document is tevens aandacht voor het transitiemodel en de dispensatieregeling. Naast dit principeakkoord zijn ook concept arbeidsovereenkomsten, addenda op de arbeidsovereenkomst / prestatiebeloning, disciplinaire maatregelen, de salaristabel, een algemene toelichting bij de meerkeuze regelingen arbeidsvoorwaarden en de beroepscode voor de fysiotherapeut als bijlagen opgenomen. Dit moet het aantrekkelijk maken om als fysio in de eerste lijn te willen blijven werken en voor afgestudeerde fysio’s om voor de eerste lijn te kiezen. De ambitie van partijen is dat deze CAO zal gaan gelden voor alle fysiotherapeuten in dienstverband in de eerste lijn. Dit brengt de sector de gewenste rust en duidelijkheid.

Volledig nieuw arbeidsvoorwaardenpakket
De nieuwe CAO omvat een eigentijds arbeidsvoorwaardenpakket voor eerstelijns fysiotherapeuten. De CAO-afspraken zijn gebaseerd op het visiedocument van beide partijen. Het visiedocument kon in 2020 rekenen op de instemming van de achterbannen. Er is sindsdien veelvuldig overlegd om de afspraken uit te werken en omvat de volgende hoofdlijnen:

·        Arbeidsovereenkomsten [termijnen, proeftijd, beëindiging, opzegging]

·        Arbeidsduur (duur werkweek en dagvenster)

·        Functiebeschrijving en waardering en beloning (toeslagen) (verbod all-in, inschaling, waarneming, eindejaarsuitkering, vakantiegeld)

·        Salariëring en loonontwikkeling icm overstap naar vast salaris.

·        Vakantiebijslag

·        Arbeidsongeschiktheid/ziekteverzuim/re-integratie

·        Pensioen(regeling) / premieverdeling

·        Scholing [studiekosten]

·        Wachtdagen en loondoorbetaling bij ziekte

·        Vergoedingen [lidmaatschappen, contributies, registratiekosten, reis- en verblijf, dienstkleding]

·        Verzekeringen [ziektekosten, WGA, aansprakelijkheid]

·        Vakantie en verlof [calamiteiten, zorg, ouderschap, mantel]

·        Arbeidsomstandigheden [gezond en veilig werken, RI&E, arbeidscatalogus]

·        Positionering

·        Inzet, productiviteit en prestatiebeloning

·        Professioneel statuut verankeren in de CAO

·        Dispensatieregeling

·        Modelovereenkomsten

Zorgvuldigheid voorop
Omdat de nieuwe arbeidsvoorwaardelijke afspraken impact hebben op de huidige arbeidsvoorwaarden trekken partijen komende tijd eerst het land in om de inhoud van het principeakkoord toe te lichten. Op grond van de CAO krijgt iedere fysio straks een nieuwe arbeidsovereenkomst. Tijdens de bijeenkomsten wordt uitgelegd hoe de transitie plaatsvindt en wordt ingegaan op de tools die beschikbaar komen en is er ruimte om vragen te beantwoorden.

Stemming
De bijeenkomsten worden gevolgd door een ledenraadpleging in het voorjaar, zodat de leden kunnen aangeven of ze zich kunnen vinden in de gemaakte CAO-afspraken. De stem van leden is doorslaggevend of het principeakkoord daadwerkelijk omgezet kan worden in de nieuwe CAO Eerstelijns Fysiotherapie.

FAQ
Op basis van veelgestelde vragen door onze leden wordt momenteel ook de laatste hand aan een FAQ gelegd welke op korte termijn op onze website zal worden gepubliceerd. Deze zal uiteraard worden uitgebreid en aangevuld met vragen en antwoorden op basis van nog te ontvangen input.

Rekentool
Binnenkort stelt de WVF ook een rekentool beschikbaar welke, met name voor praktijken die momenteel een variabel salaris hanteren, een handig hulpmiddel is voor de omrekening van de huidige naar de toekomstige situatie.

Planning
De komende tijd ontvangt u van ons nadere inhoudelijke toelichting op specifieke onderdelen van het principeakkoord alsmede op korte termijn een uitnodiging voor diverse regiobijeenkomsten waarin we het akkoord nader zullen toelichten en met u in gesprek zullen gaan.

Over de CAO-partijen
CAO-partijen zijn Vakbond FBZ en Werkgeversvereniging WVF. FDV heeft zich bij Vakbond FBZ aangesloten voor het behartigen van de werknemersbelangen van hun achterban in de eerstelijn. FBZ onderhandelt samen met FDV aan de cao-tafel over arbeidsvoorwaarden
voor de werknemers van de beroepsgroep.

Wat kunt u doen?
Als u mee wilt praten en dus uw stem wilt laten horen adviseren wij u lid te worden van WVF (werkgevers, daar zijn kosten aan verbonden) of als u in loondienst bent van de FDV (voorlopig nog gratis).

Verder check regelmatig de websites van de beide verenigingen.

In de volgende nieuwsbrieven zullen we u op de hoogte houden als er nieuws is. Wij spreken  beide verenigingen regelmatig. Die contacten zijn plezierig. Er is een duidelijke bereidwilligheid bij beide partijen om tot een goed en betaalbaar Cao te komen.

Recente berichten