Het Keurmerk

Het keurmerk Fysiotherapie zorgt ervoor dat fysiotherapeuten die willen leren en verbeteren en daarmee continu werken aan kwaliteit van het fysiotherapeutisch handelen, gezien worden door hun omgeving.

Op die manier geeft het Keurmerk een impuls aan de kwaliteit van de fysiotherapeutische zorg in Nederland.

Het Keurmerk Fysiotherapie richt zich op de kwaliteit van het fysiotherapeutisch handelen.

Het is onze ambitie om fysiotherapeuten inzicht te geven in de kwaliteit van hun fysiotherapeutisch handelen, als start van een proces waarin continu gewerkt wordt aan het verbeteren daarvan.

Het Keurmerk zorgt er daarmee voor dat fysiotherapeuten die op deze manier werken aan de kwaliteit van het fysiotherapeutisch handelen herkenbaar zijn voor zorgverzekeraars, patiënten en overheid, zonder dat zij worden gehinderd door overbodige administratieve lasten.

Het Keurmerk borgt de best mogelijke behandeling voor de patiënt, draagt bij aan het realiseren van kostenefficiëntie en doelmatigheid, en maakt een doorontwikkeling van de kwaliteit van fysiotherapeutische zorg mogelijk. Hierdoor zorgt het Keurmerk Fysiotherapie ervoor dat fysiotherapie een duurzame positie in de maatschappij krijgt.

Als deelnemer aan het Keurmerk, bent u zelf gemotiveerd om te leren en verbeteren. U neemt actief deel aan intervisie, coaching, scholing en dataverzameling.

keurmerk - hoe

Hoe?

Kwaliteit van zorg meten is vrijwel onmogelijk. Alle metingen zijn afgeleiden of onderdelen van de echte kwaliteit van de geleverde zorg. Bovendien is kwaliteit niet absoluut. Wat 20 jaar terug gold als topkwaliteit in de zorg is vandaag achterhaald of doorontwikkeld.

Kwaliteit kan beter afgemeten worden aan de inspanningen die zorgverleners leveren om aan hun kwaliteit te werken. De beste garantie voor topkwaliteit zorg is te faciliteren dat fysiotherapeuten vanuit hun eigen drive aantoonbaar werken aan kwaliteit in een lerende veilige omgeving en dat aantoonbaar en inzichtelijk maken:

‘Hoe doe ik het nu en wat kan nog beter?’

Het Keurmerk Fysiotherapie faciliteert fysiotherapeuten die dit willen: die bereid zijn om zich toetsbaar en transparant op te stellen. Een middel daarvoor is ‘peer review’: fysiotherapeuten die hun collegae regelmatig vragen “hoe doe ik het nu eigenlijk en wat kan ik nog beter doen?”

Fysiotherapeuten met de intrinsieke motivatie om de ontwikkeling van ons fysiotherapeutisch kennisdomein te volgen en een bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling daarvan.

Herkend en Erkend

Het Keurmerk Fysiotherapie zorgt ervoor dat zij herkend en erkend worden door hun omgeving:

 • patiënten
 • inkopers van zorg (verzekeraars, maar ook bedrijven, sportverenigingen etc.)
 • opleiders
 • de overheid

Ondersteuning ‘om te leren en verbeteren’

Daarnaast helpt het Keurmerk fysiotherapeuten die bij instroom nog niet voldoen aan de criteria om te gaan voldoen door kennisdeling een verwijsfunctie naar opleiders en andere organisaties in de zorg die kunnen ondersteunen.

Niet voldoen = uitstroom

Het Keurmerk Fysiotherapie is slechts van waarde wanneer alle deelnemers voldoen aan de vereisten. Het niet (meer) voldoen aan de vereisten van het Keurmerk heeft consequenties. Over de kwaliteit van de geleverde zorg van de Keurmerk praktijk en zijn fysiotherapeuten mag geen twijfel bestaan. Behouden van het Keurmerk is dus geen automatisme.

voordelen

Voordelen

Het Keurmerk gaat uit van de innerlijke motivatie van fysiotherapeuten die mensen beter willen helpen en graag actief werken aan het verbeteren van de kwaliteit van de fysiotherapeutische zorg. Als u die fysiotherapeut bent, dan bent u op dit moment ongetwijfeld ook al bezig met allerlei vormen van na en bijscholing, en mogelijk zelfs met een peer review systeem of intercollegiale visitatie.

‘U krijgt nu onderscheidend vermogen door het Keurmerk Fysiotherapie’
U krijgt met het Keurmerk Fysiotherapie de gelegenheid zichtbaar te maken dat u actief met de kwaliteit van zorg bezig bent. U laat u zien dat u werkt aan echte inhoudelijke kwaliteit van het fysiotherapeutisch handelen. Voor u de voordelen op een rij:
 • Werken aan kwaliteit wordt gewaardeerd, niet het vullen van vakjes in dossiers.
 • Inzicht in relevante behandeluitkomsten.
 • Veilige omgeving; u kunt u kwetsbaar opstellen, zonder dat u op ‘zwakke plekken’ wordt afgerekend.
 • Vertrouwen als voorwaarde voor echte kwaliteitsverbetering.
 • Verwijsfunctie naar organisaties die ondersteunen in lerende processen.
 • Optie om direct op database Keurmerk Fysiotherapie aansluiten
 • Geen aanvullende kwaliteitseisen. Verzekeraars zien dit keurmerk als tenminste gelijkwaardig aan het CKR, en accepteren het keurmerk als alternatief in de contractering.
 • Doorontwikkeling en mogelijk vervanging van de huidige beloning systematiek, met een betere onderbouwing van het tarief.
 • Positioneren Keurmerk naar patiënten en overige stakeholders. Waaronder ook gesprekken over de waarde van het Keurmerk met inkopers van zorg

wie kan zich aansluiten

Wie kan zich aansluiten

Iedere praktijk voor fysiotherapie met fysiotherapeuten die zich toetsbaar en transparant willen opstellen kan ‘Deelnemer’ worden. De praktijk meldt zich via de website aan of download het aanmeldformulier en stuurt dat op. Automatisch worden alle fysiotherapeuten die werkzaam binnen de praktijk ‘Keurmerk fysiotherapeut’.

Fysiotherapie praktijk = Deelnemer

Alle in de praktijk werkzame fysiotherapeuten bouwen vervolgens hun eigen portfolio op binnen het Keurmerk en kunnen zelf bepalen waarin zij zich verder willen bekwamen en ontwikkelen.

Laten zien dat u Keurmerk praktijk bent!

De praktijk kan het Keurmerk Fysiotherapie voeren in al haar communicatie uitingen, zoals op briefpapier, website en in de praktijkruimte(s). Bij deelname ontvangt de praktijk een certificaat en aanvullend kunnen verschillende materialen besteld worden, zoals een gevelbord etc.

Kwaliteitscriteria

Bij aanmelding gelden er criteria voor:

 • De fysiotherapie praktijk
 • De individuele fysiotherapeut
 
Criteria Fysiotherapie praktijk
Criterium Controle via Opmerkingen Frequentie
Neemt deel aan visitatie Upload verslag in Mijn keurmerk Formatieve toetsing op alle criteria op praktijkniveau. Rol van bezoekende en ontvangende partij wordt iedere keer afgewisseld Minimaal 1x per 2 jaar
Neemt deel aan de dataverzameling t.b.v. de Landelijke Database Kwaliteit informatie Landelijke Database Kwaliteit (LDK)
 • Outcome
 • n.a.w., hulpvraag, fysiotherapeutische diagnose, behandelplan, journaal, resultaat, evaluatie
Continu
Neemt deel aan cliënt tevredenheid onderzoek Openbare publicatie Continu
Kent gestructureerd overleg met relevante partners Visitatie Mono of multidisciplinair, kan verschillen per praktijk (vaak met huisarts, wijkteam, soms medisch specialismen) Continu
Kent een klachtenprocedure binnen de praktijk Visitatie Continu
Voldoet aan alle inrichtingsvereisten, is schoon, veilig en toegankelijk voor minder validen Visitatie Continu
Kent een logistiek en organisatie die het mogelijk maakt cliënten optimaal te helpen Visitatie Continu
 
Criteria individuele Fysiotherapeut
Criterium Controle via Opmerkingen Aantal Kwaliteitsuren (minimaal)
Staat ingeschreven in het BIG register BIG register
Werkt tenminste 8 uur per week LDK
Een summiere POP per jaar Portfolio Format is te vinden onder downloads en dient te worden ingevuld en opgeslagen in het persoonlijke ‘Mijn Keurmerk’ Portfolio
Peer review (intervisie) Portfolio Minimaal 3 keer per jaar, formatieve toetsing van alle persoonlijke criteria plus:
 • klinisch redeneren
 • gebruik richtlijnen
 • beroepscompetentieprofiel
 • outcome indicatoren
'Vrije ruimte' Portfolio Keuze uit:
 1. Scholing (cursussen, lezingen, congressen en symposia)
 2. Wetenschappelijk onderzoek
 3. stagebegeleiding (maximaal 2 Kwaliteitsuren per jaar)
 20
 
 • Een centrale rol in de borging speelt:
 1. Keurmerk peer review (formatieve toetsing van persoonlijke kwaliteit),
 2. Keurmerk visitatie (formatieve toetsing van praktijk kwaliteit),
 3. Keurmerk procestoets (summatieve toetsing van alle criteria, waarbij intervisie en peer review getoetst worden op deelname, niet op inhoud),
 4. Keurmerk inhoudelijke toetsing (summatieve toetsing van het klinisch redeneren. Indicatie voor een inhoudelijke toets vindt plaats op grond van nader overeen te komen indicatoren).
 • Visitatie vindt jaarlijks (mogelijk 2 jaarlijks) plaats, aan de peer review wordt minimaal 4 maal per jaar deelgenomen.
 • De inhoudelijke toets is de summatieve versie van beiden gecombineerd. Zij vindt plaats bij:
 1. een aanvraag tot intrede in het register,
 2. op basis van afwijkende outcome scores,
 3. op grond van gebrek aan doelmatigheid, of
 4. op grond van klachten van mede Keurmerk geregistreerden.
 • Een inhoudelijke toets wordt verricht door een onafhankelijk orgaan, de procestoets door het kantoor van het Keurmerk Fysiotherapie.