Nieuw ontwikkelde Resultaatindex

 in Nieuws

De SKF heeft een resultaatindex, en de visuele weergave ervan in een grafiek, ontwikkeld voor de eerstelijns fysiotherapie. Met de resultaatindex kunnen de opbrengsten van de zorg voor de patiënt worden afgezet tegen de kosten. In een tijd waarin de kosten van de gezondheidszorg dreigen te ontsporen en de beweging naar ‘passende zorg’ wordt gezien als een oplossing voor dit probleem, is een instrument dat de baten van de zorg in kaart brengt in relatie tot de kosten van grote meerwaarde.

Doordat een grote groep fysiotherapeuten in het Keurmerk al verscheidene jaren routinematig behandeluitkomsten verzameld, werd het mogelijk om dit instrument voor de Fysiotherapie al te ontwikkelen. Voorlopig is het doel van de resultaatindex fysiotherapeuten inzicht te verlenen in de kwaliteit van zorg om daarmee de kwaliteit van zorg te verbeteren. Op de korte termijn zal de resultaatindex een stimulans vormen voor het van elkaar leren en verbeteren en zal het heldere inzichten verstrekken over welke zorg op welk moment het beste geschikt is in relatie tot de kosten.

Voor de toekomst heeft het instrument de potentie om ook bij andere zorgdisciplines ingezet te kunnen worden. Hiermee kan informatie worden gegeven op basis waarvan beleidsmatige keuzes kunnen worden gemaakt tussen behandelvormen en trajecten: de juiste zorg op de juiste plek in optima forma. Het valt dan te verwachten dat het grote potentieel dat Fysiotherapie heeft om de totale kosten van de zorg te drukken in kaart kan worden gebracht. En dat wordt hoog tijd.

De resultaatindex werd na de initiële fase ondergebracht onder het hoofdlijnenakkoord, waardoor zij als opdracht en met facilitering vanuit VWS verder kon worden ontwikkeld. De resultaatindex is momenteel alleen nog geschikt voor patiënten met musculoskeletale klachten. Met de index kan voldoende inzicht worden geboden in de verschillen tussen fysiotherapeuten en fysiotherapiepraktijken onderling. Alle stakeholders beoordeelden de resultaatindex als goed bruikbaar vinden voor interne kwaliteitsverbetering. De resultaatindex vond men op dit moment nog niet geschikt voor externe transparantie.

De Stichting Keurmerk Fysiotherapie heeft de resultaat index, en de bijbehorende grafiek, direct verwerkt in de periodieke rapportages naar praktijken. Een ontwikkeling van de resultaatindex naar andere patiënt categorieën en op de langere termijn andere zorgdisciplines is voorzien. Voor nu kan de index per direct gebruikt worden tijdens visitatie en andere leer & verbeter initiatieven. De uitkomst op de Resultaatindex is momenteel niet geschikt als instrument voor inkoop van zorg binnen de Fysiotherapie. Het gebruik ervan kan wel worden gewaardeerd bij de inkoop van zorg.

Belangrijkste aanbevelingen in dit rapport

– Stimuleer initiatieven die het mogelijk maken onafhankelijk van de therapeut vragenlijsten af te nemen.

– Start zo snel mogelijk met implementeren in het leer en verbeter proces.

– Start met de RI voor het leren en verbeteren en ontwikkel de RI verder tijdens het

gebruik.

– Ontwikkel een korte, to the point cursus ondersteund met een online kennisclip. Doe

dit concentrisch waardoor de therapeuten kunnen kiezen een korte introductie te

volgen of een iets verder gaande uitleg.

– Stimuleer de waardering van het gebruik in een breder kwaliteitssysteem.

– Maak nu al afspraken in de vorm van een stappenplan over hoe in de toekomst externe transparantie kan plaatsvinden. Maak daarbij onderscheid tussen gebruik voor zorginkoop en keuze informatie.

Het complete rapport is hier te vinden.

Recente berichten