Standpunt Keurmerk Fysiotherapie met betrekking tot samenwerking met het KNGF

 in Nieuws

Collega,

In de contracten van vrijwel alle verzekeraars worden de bij het Keurmerk aangesloten praktijken volgend jaar een hoger tarief toebedeeld. Wij (de Stichting Keurmerk Fysiotherapie) beschouwen dit als een waardering voor de door ons en de Keurmerk praktijken ingezette activiteiten en als een mooi resultaat van de gebruikte overlegstrategie.

Naar aanleiding van deze situatie hebben er op initiatief van de voorzitter van het KNGF de laatste weken wederom gesprekken plaatsgevonden over vormen van samenwerking met het KNGF. In het nieuws is op dit moment de raadpleging die het KNGF onder haar leden zal houden. Zij vraagt hierin de leden hun mening te geven over de door het KNGF te ondernemen stappen. Ik geef hieronder aan wat ons standpunt is met betrekking tot samenwerking met het KNGF, in het besef dat dit slechts een korte samenvatting van een genuanceerder verhaal kan zijn.

Allereerst wil ik graag een misverstand uit de wereld helpen; gebeurtenissen in het verleden spelen geen rol. Ook is onze ultieme doelstelling één kwaliteitshuis met daarbij behorende activiteiten. Daar ligt dus geen belemmering, ergo, onze intentie is te komen tot samenwerking.

Waarom is dit tot nu toe dan niet gebeurd?

Dat er überhaupt een Keurmerk Fysiotherapie is gestart en dat het KNGF en de SKF in de afgelopen jaren elkaar niet hebben gevonden werd veroorzaakt door een fundamenteel verschil van inzicht in de wijze waarop de kwaliteit van fysiotherapeutisch handelen bevorderd zou moeten worden en door een verschil van mening over de meest effectieve wijze waarop we ons vak kunnen positioneren in de gehele Gezondheidszorg. Dit is met recht een cultuurverschil tussen de beide partijen, leidend tot niet met elkaar verenigbaar gedrag, zich uitend in zowel handelen aan onderhandelingstafels, als in de wijze van communiceren en de manier waarop kwaliteit van handelen wordt gestimuleerd.

Vanaf de start van het Keurmerk gaan wij ervanuit dat kwaliteit van zorg per definitie voorop staat. Goede zorg lever je primair voor jezelf en voor de patiënt. In de gesprekken rond positionering en financiering van die zorg kan dan een product met borging van kwaliteit en doelmatigheid worden ingebracht, dat maakt het gesprek gemakkelijker. In die gesprekken zetten wij in op het vinden van raakvlakken, niet op de confrontatie op basis van verschillen. Zoals in ons jaarverslag staat omschreven “resultaten zijn het argument, rede en respect het instrument”. Deze strategie heeft ons en de bij ons aangesloten praktijken veel gebracht en naar wij geloven ook de fysiotherapie als vak. Duizenden therapeuten die aan peer review doen, honderden praktijken die elkaar visiteren, een plus systematiek die is omgebogen van dossiertoetsing naar inhoudelijke kwaliteit; het is een resultaat dat wij niet verloren willen laten gaan.

Wij merken echter dat het KNGF zich ook steeds verder in deze richting beweegt. Dat biedt perspectief en daarom zijn we opnieuw met het KNGF in gesprek.

Wij zijn als Keurmerk bereid om in te leveren op onze huidige positie en inkomsten, bedrijfsmatig gezien wellicht een blunder, maar met de wetenschap dat samenwerking ook meer mogelijkheden biedt om anderen mee te nemen in onze visie, om gebruik te kunnen maken van elkaars kennis en producten, om invloed uit te kunnen oefenen op het kwaliteitsbeleid van de hele beroepsgroep en om door een gezamenlijke dataverzameling een nog sterkere onderbouwing te kunnen leveren naar externe stakeholders. Maar misschien nog het belangrijkst, door de energie die nu in onderling gedoe wordt gestoken te benutten voor de ontwikkeling en positionering van ons vak. In dit streven weten we ons gesteund door vele collegae, ook binnen het KNGF, door de beroepsinhoudelijke verenigingen en door de constructieve inzet van de voorzitter van het KNGF. Voorwaardelijk is echter wel dat wij te allen tijde onze doelen blijvend kunnen nastreven en de door ons gehanteerde succesvolle strategie onverminderd overeind blijft.

Op dit moment worden onderling voorstellen uitgewisseld. Dit is en blijft een lastig traject, immers, als gezegd, wij zijn bereid om in te leveren voor een vorm van samenwerking, maar we moeten borgen dat onze doelen middels de gehanteerde strategie blijvend zijn te verwezenlijken. Bovendien willen we ook de inbreng van onze deelnemers laten meewegen voordat ergens een definitieve handtekening onder staat. Een raadpleging van onze deelnemers zal dan ook op korte termijn nog plaatsvinden. Kortom, we werken er hard aan maar de uitkomst is nog onzeker.

Met vriendelijke groet en succes met uw werk deze en de komende weken, 

Namens bestuur SKF,

Dr. H (Henri) Kiers
Voorzitter SKF

Recente berichten