Uitkomst overleg tussen SKF en KNGF

 in Nieuws

Stichting Keurmerk Fysiotherapie (SKF) en het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) hebben gedurende enkele maanden intensieve gesprekken gevoerd met als doel te komen tot één register. Ondanks de inzet van beide partijen gaven de gesprekken onvoldoende houvast om erop te kunnen vertrouwen dat een gezamenlijk register invulling van de kernwaarden van het Keurmerk Fysiotherapie zou kunnen borgen.

Het Keurmerk Fysiotherapie is in november 2014 tegen de stroom in gestart met een kwaliteitsregister dat bestaat uit peer assessment, visitatie, scholing en dataverzameling. Startend met een kleine groep enthousiaste fysiotherapeuten, gedreven door het idee dat kwaliteit van het fysiotherapeutisch handelen de belangrijkste kracht is achter vooruitgang, is het Keurmerk een succes gebleken. In het voorjaar van 2016 besloot het Zilveren Kruis haar plussystematiek aan te passen aan de werkwijze van het Keurmerk, wat betekent dat fysiotherapie praktijken nu niet langer de plus systematiek van de verzekeraar hoeven te volgen om zich te onderscheiden als kwalitatief goede praktijk.

Inmiddels zijn meer dan 2500 fysiotherapeuten betrokken bij het Keurmerk en als gevolg hiervan heeft het peer assessment (professionele intervisie), praktijkvisitatie en dataverzameling in andere vormen ook een vlucht genomen bij duizenden niet bij het Keurmerk aangesloten therapeuten middels het KNGF Plusprogramma dat in de zomer van 2016 volgde.

Dit succes is door hard werken van de deelnemers en de Stichting tot stand gekomen. Fysiotherapie is weer onderwerp van gesprek bij verzekeraars en overheid. Het Keurmerk heeft unieke input geleverd voor de totstandkoming en de inhoud van het Systeemadvies en het Bestuurlijk Akkoord Paramedische Zorg. In het Bestuurlijk Akkoord worden afspraken gemaakt over kwaliteit en administratieve lasten én er is besloten tot het inrichten van een subsidieprogramma bij ZonMW. Ook hierin blijft het Keurmerk haar verdere activiteiten ontplooien. Wetenschappelijk onderzoek is immers de basis van ons vak, maar de baten van het onderzoek zijn voor de gehele Gezondheidszorg. Daarom is het niet meer dan redelijk dat ook de overheid bijdraagt aan de financiering ervan.

Ook heeft het Keurmerk ingezet op het exploreren van alternatieve financieringsvormen voor de fysiotherapie, zoals niet per verrichting declareren maar per product. Met succes, de NZA heeft nu opdracht gekregen om hiernaar onderzoek te verrichten.

Het Keurmerk Fysiotherapie

Het Keurmerk Fysiotherapie wil fysiotherapeuten inzicht geven in de kwaliteit van hun fysiotherapeutisch handelen, als start van een proces waarin continu gewerkt wordt aan het verbeteren daarvan. Het Keurmerk zorgt er daarmee voor dat fysiotherapeuten die op deze manier werken aan de kwaliteit van het fysiotherapeutisch handelen herkenbaar zijn voor zorgverzekeraars, patiënten en overheid, zonder dat zij worden gehinderd door overbodige administratieve lasten. Het Keurmerk borgt de best mogelijke behandeling voor de patiënt, draagt bij aan het realiseren van kostenefficiëntie en doelmatigheid én maakt doorontwikkeling van de kwaliteit van de fysiotherapeutische zorg mogelijk. Deelnemers aan het Keurmerk zijn zelf gemotiveerd om te leren en verbeteren. Zij nemen actief deel aan intervisie, coaching, scholing en dataverzameling.

Het Keurmerk Fysiotherapie is in haar derde jaar van bestaan. In dit jaar zullen nieuwe activiteiten worden ontplooid zoals de organisatie van symposia, het stimuleren en verrichten van wetenschappelijk onderzoek, en de doorontwikkeling van de onderdelen van het Keurmerk: peer assessment, visitatie, dataverzameling, scholing. Het Keurmerk werkt hierin samen met andere partijen in het beroepsveld, zeker daar waar het gaat om nieuwe innovaties. In het symposium komende dinsdag wordt een update gegeven van diverse initiatieven op dit terrein. Mocht u nog willen aansluiten dan kan dat nog via het algemene info email adres. Let wel, het symposium is uitsluitend toegankelijk voor deelnemers.

Samenwerking in de toekomst

Ons ideale scenario is één sterke beroepsgroep met één register. Dit register moet niet gericht zijn op administratieve verantwoording maar op kwaliteit van het primaire proces. De kwaliteit van ons handelen is leidend voor de meerwaarde van ons vak voor de gehele gezondheidszorg. Zichtbaar maken wat we doen, en durven aanspreken van collega’s die het vak niet beoefenen op een manier die de zorg recht doet is noodzakelijk voor de voortgang van het vak fysiotherapie, net als respect voor externe stakeholders en het zoeken van de gemeenschappelijke component in hun en onze belangen de strategie is om iets te bereiken voor de fysiotherapeut zelf.

Samenwerking met andere partijen kan alleen tot stand komen indien het vertrouwen bestaat dat deze uitgangspunten zijn geborgd en daarmee het Keurmerk succes een vervolg krijgt in een gezamenlijk traject. Wij hopen dat in de toekomst dit vertrouwen tussen Keurmerk en KNGF bestuur zich zal vormen. Wij betreuren het dat dit op dit moment niet voldoende het geval is.

Recente berichten