Informatie dataverzameling in de wachtkamer

Als Keurmerk praktijk bent u verplicht om uw patiënten te informeren over de data uitvraag die u doet voor het Keurmerk fysiotherapie. U kunt hiervoor een flyer downloaden via onze website, maar u kunt ook een kant en klare poster bestellen die u kunt ophangen in uw spreek- of wachtkamer. Deze hoogglans A3 poster is te bestellen via onderstaande link

 

Laatste nieuws over het beleid en de voorwaarden van het Zilveren Kruis.

In ons overleg van donderdag met zorgverzekeraar Zilveren Kruis hebben we de essentiele data rond de contractering specifiek nagevraagd. Om aan alle onduidelijkheid een eind te maken:

Om in aanmerking te komen voor de twee-jarige Plus overeenkomst 2017/2018 moeten praktijken vóór 1 augustus ingeschreven staan in het Keurmerk register. Deze praktijken zijn vrij van audits en scans per 1 juli 2016 bij Zilveren Kruis.

Als u zich niet bij het Keurmerk aanmeldt kunt u na deze datum, mits u een geldig audit certificaat heeft, in aanmerking komen voor de Transitie-Plus overeenkomst. Zilveren Kruis geeft nog geen duidelijkheid of het transitietarief gelijk zal zijn aan het plus tarief.

Per 1 juli 2017 kunnen praktijken weer instromen vanuit de Transitie-Plus naar de Plus. Praktijken moeten dan wel aantoonbaar minimaal 3 maanden voorafgaand in het Keurmerk register hebben gewerkt, wat betekent dat men per 1 april 2017 ingeschreven moet staan en in maart 2017 het assessment moet hebben voldaan.

Vanaf 2018 geldt dat een praktijk minimaal 12 maanden in het Keurmerkregister moet werken om in aanmerking te komen voor de Plus. (1 januari 2018 Plusovereenkomst is per 1 januari 2017 instromen in kwaliteitsregister Keurmerk Fysiotherapie)

Kan ik mij zo inschrijven bij het Keurmerk?

Ja dat kan, maar u moet eerst voldoen aan het assessment. De voorwaarden en inhoud vindt u terug op onze site bij downloads. De datum dat u een assessment aanvraagt is de datum van inschrijving.

En verder

– de accreditatie commissie van het Keurmerk heeft inmiddels meer dan 100 aanvragen afgerond.

– het Keurmerk register is in het laatste kwartaal met 50% gegroeid.

“De verwachting is dat we naar 2500 deelnemers groeien in 2016 en naar 3500 in 2017″ aldus Marije de Leur, bestuurslid van de stichting, “wij kunnen snel opschalen doordat we gebruik maken van de nieuwste systemen en innovaties”.

Bel ons gerust met uw vragen.

Harry Gosselink  0646244689

Marije de Leur     0625098796

Goed nieuws, Zilveren Kruis sluit aan bij kwaliteitsprogramma’s uit het veld!

Eind 2014 zijn wij een nieuw register in de fysiotherapie gestart omdat we vonden dat de kwaliteit in de fysiotherapie een impuls nodig had. Fysiotherapeuten die willen laten zien dat ze serieus werken aan verbetering van hun fysiotherapeutisch handelen moesten zichtbaar worden. Het uitgangspunt hierbij is dat kwaliteit van de beroepsgroep zelf is. Meten, leren en verbeteren is hierbij ons motto.

Zilveren Kruis heeft deze week haar contractvoorwaarden voor 2017-2018 gepresenteerd. Hierin stellen zij dat het tijd is dat ze aansluiten bij kwaliteitsprogramma’s uit het veld, om onnodige inspanningen en administratieve lasten voor de beroepsgroep te verminderen. Zij gaan twee jarige contracten aanbieden vanaf 2017 waarin er slechts twee overeenkomsten zijn.

 1. Een Basisovereenkomst voor BIG en CKR/SKF geregistreerde fysiotherapeuten,
 2. Een Plusovereenkomst met een extra beloning voor fysiotherapeuten die werken met intervisie, dataverzameling, visitatie en klanttevredenheidsonderzoek.

Hierover schrijven zij:

“Wij sluiten met praktijken die zich aantoonbaar inzetten voor kwaliteit en transparantie een Plusovereenkomst af. Van deze praktijken verwachten wij dat zij continu bezig zijn om het beste uit hun vak te halen. Dat zij klantervaringen en kwaliteit monitoren en dat verbeteren van het eigen professioneel handelen een onderdeel is van hun dagelijkse praktijkvoering. Zilveren Kruis heeft vastgesteld dat alle voorwaarden van de Plusovereenkomst op dit moment aantoonbaar zijn geborgd in het kwaliteitsprogramma van het register Keurmerk Fysiotherapie.”

Dit betekent dat praktijken die de afgelopen anderhalf jaar hebben voldaan aan de praktijk eisen van Keurmerk Fysiotherapie in aanmerking komen voor een Plusovereenkomst van Zilveren Kruis voor het contractjaar 2017-2018. Van haar eigen Plus systematiek met audit neemt zij geleidelijk afscheid, en is er in 2017 slechts een overgangsjaar. Praktijken die in het bezit zijn van een Plusovereenkomst komen in aanmerking voor een overeenkomst Transitie-Plus en hebben een jaar de tijd om aan de voorwaarden van de nieuwe Plus te voldoen. Klik hier voor details van het inkoopbeleid.

Regie over de kwaliteit terug bij de beroepsgroep 

Gesterkt door dit succes gaan wij door met de ontwikkeling van het Keurmerk. Naast Zilveren Kruis zijn wij ook in gesprek met andere zorgverzekeraars om ook van hen waardering te krijgen voor fysiotherapeuten die meer tijd en energie steken in het continu bezig zijn met verbetering van hun fysiotherapeutisch handelen.
Zilveren Kruis steekt met het nieuwe beleid haar nek uit en dat is een compliment waard. Het besluit van Zilveren Kruis toont aan dat uitgaan van de kracht van ons vak door te laten zien wat we doen, door de uitkomsten van onze zorg te delen en door die kracht in het gesprek met verzekeraars en anderen met respect voor de wederzijdse belangen in te brengen concrete resultaten oplevert!

Wij geloven in het systeem van meten, leren en verbeteren en zijn maar wat trots dat we nu het vertrouwen krijgen van de grootste zorgverzekeraar van het land. Hiermee krijgen de deelnemers de waardering die zij verdienen, de fysiotherapie een impuls voor kwaliteit en uiteindelijk krijgt de patiënt betere zorg. Voorwaar prachtig nieuws!

 

1ste Strategie Summit Fysiotherapie 2020

1ste Strategie Summit Fysiotherapie 2020

‘een ontmoeting met impact, inspiratie en kennis’

Datum:           maandag 23 mei 2016

Tijd:                18.00-22.30

Locatie:           VvAA ‘t Hart, Orteliuslaan 750, Utrecht

Op 23 mei 2016 zal de eerste Strategie Summit Fysiotherapie 2020 plaatsvinden. Een jaarlijkse ontmoeting waar ambitieuze fysiotherapeuten de dialoog met elkaar aan kunnen gaan over strategisch inhoudelijke focuspunten waar de fysiotherapie zich de komende vijf jaar op moet richten. Jong en oud zullen van gedachte wisselen en geven hun visie op de koers die gevaren moet worden.

“Waar zit volgens jou de kracht van de fysiotherapeut?”

Op basis van prikkelende contrasten gaan we in debat over de inhoud van onze behandeling van morgen. Welke inhoudelijke veranderingen zouden onze therapie in de praktijk moeten bepalen? En waar moeten we binnen de fysiotherapiewetenschap meer aandacht aan besteden?

Per debatronde zal een young professional kort zijn visie op het onderwerp met ons delen. Vervolgens pitchen twee afgevaardigden hun stellinginname in relatie tot het onderwerp, waarna een plenair debat plaatsvindt. De debatronde wordt afgesloten door dezelfde young professional die al dan niet, zijn mening heeft bijgesteld.

Kortom, een ontmoeting voor echte vak liefhebbers!

Programma

18.00              Ontvangst met broodje & soep

18.45               Opening door de dagvoorzitter Peter Glashouwer

19.00               Ronde 1: Hands-on fysiotherapie vs. Technologie

Technologie doet zijn intrede in de maatschappij. Slaan we de plank mis als we hier geen rekening mee houden en niet op inspelen, of ligt onze kracht in het persoonlijk contact? Maar hoe krijg je de juiste technologie, in de juiste verhouding, op een efficiënte manier in de praktijk?

19:30               Ronde 2: Specialiseren vs. T-shaped zorgprofessional

Volgens de commissie Kaljouw zullen de traditionele domein van zorgberoepen verdwijnen. Moeten we ons daarom ook gaan richten op andere generalistische competenties of moeten we ons blijven richten op de vakinhoudelijk specialist?

20.00               Pauze

20.15               Ronde 3: Holistisch vs. Reductionistisch

Psychosociale factoren zijn belangrijk. Maar wat doe je er mee? Richt jij je als fysiotherapeut vooral op biomechanische variabelen en neem je psychosociale factoren mee? Of kijk je echt naar de interactie van deze dimensies en richt jij hier je behandeling op?

 20.45               Ronde 4: Wat moet er het komende jaar op de agenda?

 Stel: we hebben 300 miljoen Euro uit te geven aan wetenschappelijk onderzoek en professionele ontwikkeling. Waar zouden we dit op moeten inzetten?

 21.15               Afsluiting en borrel

 

Kosten

De kosten voor het symposium bedragen €28,50.

Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, dus meldt u snel aan: vol=vol op info@keurmerkfysiotherapie.nl

U ontvangt na aanmelding een factuur voor deelname aan het symposium.

NZa besluit, wat is er wel aan de hand?

De NZa heeft vorige week besloten de declaratievoorwaarde voor vergoeding van specialismen fysiotherapie te schrappen in de beleidsregel. In tegenstelling tot sommige berichten in de media betreft het hier geen kwaliteitseis en is afschaffing van de regel geen bedreiging voor de kwaliteit van de geleverde zorg en geen bedreiging voor het bestaande specialistentarief. Wat is er wel aan de hand?

Declaratievoorwaarde geen waarborg voor kwaliteit

Het betreft hier een declaratievoorwaarde in een beleidsregel. Zes van de 13 specialismen en aantekeningen fysiotherapie kunnen aanspraak maken op een ander tarief. De declaratiebepaling is ooit opgenomen om onrechtmatige declaratie van fysiotherapeuten die geen specialist zijn te voorkomen. De declaratievoorwaarde vereist dat om één van deze zes specialismen te mogen declareren de fysiotherapeut in kwestie moet zijn opgenomen in een door het KNGF en de zorgverzekeraars erkend register voor deze specialisaties. In de declaratievoorwaarde zijn geen voorwaarden opgenomen waaraan een register zou moeten voldoen. De declaratievoorwaarde vormt dus ook geen waarborg voor kwaliteit, maar bepaalt slechts wie een register mag aanwijzen dat recht geeft op het declareren van een ander tarief. De kwaliteit zelf moet worden gewaarborgd door de kwaliteitseisen welke door het aangewezen register gesteld wordt. Bovendien heeft de NZa geen bevoegdheid registers aan te wijzen en kan zij niet ingrijpen als er niet wordt voldaan aan criteria.

Het schrappen van de declaratievoorwaarde betekent dat niet langer alleen het KNGF en de zorgverzekeraars gezamenlijk bepalen welk register geldt, maar dat ook andere registers kunnen worden ingericht. Dit vergroot de transparantie van de fysiotherapeutische zorg, fysiotherapeuten kunnen zich nu immers onderscheiden op kwaliteit, aanbod of service niveau.

Of een specialist fysiotherapeut een hoger tarief krijgt voor zijn behandeling is niet direct afhankelijk van een register, immers zorgverzekeraars kunnen onafhankelijk voorwaarden stellen aan de zorg die zij inkopen. Een register vormt dus ook niet de garantie voor ingeschreven fysiotherapeuten dat de zorg die zij leveren ingekocht wordt. Dat bleek de afgelopen jaren bijvoorbeeld al aan de dalende tarieven voor fysiotherapeutisch specialistische zorg, in het bijzonder voor de Manuele Therapie. Omgekeerd kan je wel zeggen dat een op kwaliteit onderscheidend register een impuls geeft aan de kwaliteit van de fysiotherapeutische zorg.

Keurmerk systematiek maakt kwaliteit inzichtelijk

Wij, Keurmerk Fysiotherapie, zijn blij zijn met dit besluit, omdat de randvoorwaarden geregeld zijn en wij ons nu echt kunnen richten op hetgeen waarom wij het Keurmerk gestart zijn. Fysiotherapeuten die actief willen werken aan de kwaliteit van fysiotherapeutisch handelen vanuit een intrinsieke motivatie. We hebben de afgelopen 1,5 jaar een systematiek neergezet, die kwaliteit inzichtelijk maakt. Het borgt de best mogelijke behandeling voor de patiënt, draagt bij aan het realiseren van kostenefficiëntie en doelmatigheid én maakt doorontwikkeling van de kwaliteit van de fysiotherapeutische zorg mogelijk. Alle fysiotherapeuten en de praktijk hebben hun eigen portfolio met een dashboard waarin zij inzicht hebben in hun eigen data en die van de benchmark. Dit is het punt van waaruit een start gemaakt kan worden aan verbetering en de ontwikkeling van uitkomstindicatoren. Wij zijn ervan overtuigd dat het laten zien en het borgen van kwaliteit van handelen op termijn de positie van de fysiotherapie en de positie van de fysiotherapeut verbetert.

Overigens is de huidige situatie voor Keurmerk therapeuten al enige tijd gelijk aan de nieuwe situatie. In december heeft de rechter al bepaald dat met langer uitstellen van aanwijzing van het Keurmerk register, de KNGF zijn bevoegdheid heeft misbruikt en het KNGF opgedragen het Keurmerk te erkennen als kwaliteitsregister, waarmee Keurmerk specialisten hun specialisme al konden declareren.

Het Keurmerk is een register voor de individuele fysiotherapeut, dat daarnaast praktijken een ‘praktijk Keurmerk’ geeft om zich te onderscheiden op kwaliteit. Het Keurmerk is niet én pretendeert ook niet een beroepsvereniging te zijn, dat is het KNGF. In die hoedanigheid zullen de gesprekken rond samenwerking met het KNGF voortgezet worden als alle juridische kwesties gestaakt zijn.

 

1ste Strategie Summit Fysiotherapie

Op 23 mei vindt de 1ste Strategie Summit Fysiotherapie plaats in Utrecht. Een debat over de vakinhoudelijke koers die gevaren moet worden op weg naar 2020. Binnenkort een volgt de uitnodiging!

IMG_4240

NZa schrapt de declaratiebepaling in de beleidsregel

De NZa heeft vandaag de declaratiebepaling in de beleidsregel geschrapt.

De NZa geeft daarbij aan, dat het schrappen van de declaratieregel de transparantie van het aanbod van fysiotherapeutische zorg vergroot. Het bestaan van meerdere registers geeft de patiënt de mogelijkheid een bewustere keuze te maken voor een specifieke fysiotherapeut aan de hand van voor de individuele patiënt relevante criteria en biedt fysiotherapeuten een mogelijkheid zich van elkaar te onderscheiden. Daarnaast biedt het bestaan van meerdere registers aan zorgverzekeraars de mogelijkheid om verbijzonderde fysiotherapeutische zorg in te kopen bij fysiotherapeuten die zich op een positieve wijze onderscheiden.

Naar het huidig inzicht van de NZa kan het doel van de declaratievoorwaarde, het garanderen van de beschikbaarheid van verbijzonderde fysiotherapeutische zorg en beheersing van de zorgkosten, niet langer uitsluitend door deze declaratievoorwaarde worden gerealiseerd.

Alle belangen in ogenschouw nemend is de NZa van oordeel dat het doel van de declaratievoorwaarde niet langer opweegt tegen de nadelen voor de mededinging en de overige nadelen die de declaratievoorwaarde met zich meebrengt.

De NZa acht het niet verenigbaar met haar taak als markttoezichthouder in de zorg belast met onder meer markttoezicht en marktontwikkeling, dat zij regels zou stellen en handhaven die afbreuk doen aan concurrentiemogelijkheden, terwijl het doel waarmee de betrokken regel is opgesteld ook op andere wijze gerealiseerd kan worden. Hiermee komt de NZa tot het schrappen van de declaratiebepaling in de betreffende beleidsregel. Zie ook het bericht op de site van de NZa  https://www.nza.nl/zorgonderwerpen/zorgonderwerpen/fysiotherapie/nieuws/1360037/

Het bestuur van het Keurmerk is ontzettend blij dat het Keurmerk in al haar punten van bezwaar in het gelijk is gesteld. Bovendien ontvangt het keurmerk een compensatie voor de gemaakte kosten.

Last call FysioTalks

Donderdag 24 maart organiseren we de eerste FysioTalks.

Acht sprekers die in korte pitches je willen inspireren met hun verhaal.

Be good and tell it!

Tim Konings, Keurmerk deelnemer, vertelt hoe zij intervisie inrichten in hun praktijk, zowel individueel alsook op praktijk niveau, Sil Kloppenburg, YPA, pitcht over de Next generation fysiotherapeuten die voor de nodige innovatie kunnen zorgen. Lando Koppes, onderzoeker bij Nivel geeft alvast een kijkje in de dataverzameling van het Keurmerk en het dashboard. Mentale & fysieke weerbaarheid, Rob van Dolder vertelt waarom dat essentieel is in de praktijk. GODIVA, de motorische ontwikkeling van kinderen beter in kaart brengen middels home-video, Marike Boonzaaijer vertelt de laatste stand van zaken in het onderzoek. Richard Spiering inspireert je hoe je kwaliteit van zorg en ondernemen goed kan combineren. Jody Handgraaf, beleidsmaker bij ZilverenKruis neemt je mee in de plannen voor de komende jaren.

We zien u graag de 24e, Get inspired! Inschrijven kan nog tot de 22e.

Fysio Talks, feedback is een kado!

Healthcare needs Small steps with a Big impact

Op donderdag 24 maart van 18.00-22.30 organiseren we het 2e keurmerk symposium FysioTalks bij de VvAA in Utrecht. Healthcare needs small steps with a big impact! De ontwikkelingen gaan hard, ook in de fysiotherapie. Implementatie blijkt vaak lastig door vele obstakels, of zijn het uitdagingen die we met elkaar aan moeten gaan?!

Het wordt een dynamisch symposium, geen lange verhalen en lezingen maar vooral veel dynamiek bestaande uit een hele serie korte pitches rond thema’s die ons allen aangaan. Een pitch zal maximaal 8 minuten beslaan met aansluitend de mogelijkheid een aantal vragen te stellen. Pitches kennen onderwerpen wisselend tussen organisatie/innovatie, best practices, en de klinische praktijk (casuïstiek). Ook Nivel zal informatie over dataverzameling en eerste feedback info geven, met een dashboard presentatie. Op deze manier hopen we u een avond te bieden die u gelegenheid geeft uw interesse te prikkelen, u op nieuwe ideeën te brengen en u van begin tot einde in hoog tempo zal boeien!

Acht pitches uit het veld, van collega’s die kennis willen delen, feedback als een kado zien.

Be good and tell it!

Aanmelden kan voor 20 maart door een email te sturen naar info@keurmerkfysiotherapie.nl met uw gegevens. (Naam, email, registratienummer & organisatie) De kosten voor het symposium bedragen voor deelnemers van het Keurmerk Fysiotherapie & leden van de Dutch YPA €25,-. Niet-deelnemers van het Keurmerk Fysiotherapie betalen €100,-. Voor deelname aan het symposium worden 2 kwaliteitsuren toegekend in het persoonlijke portfolio.

Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, dus meldt u snel aan: vol=vol!

Get inspired!

Programma

18.00             Ontvangst met broodje & soep

18.45             Opening door dr. Henri Kiers, voorzitter Keurmerk Fysiotherapie

19.00             Fysio Talks, 5 pitches

20.15             Pauze

20.30             Fysio Talks, 3 pitches

21.15             Extra kwartiertje voor vragen aan…

21.30             Afsluiting en borrel

Mooie afsluiting van een bewogen jaar

Toelichting op het vonnis van de rechter

Gisteren, 23 december, berichtten we u al kort over het vonnis van de rechter in het kort geding dat wij hadden aangespannen tegen het KNGF. Wij wilden met dit kort geding bereiken dat het KNGF het Keurmerk aanwijst als kwaliteitsregister teneinde de vergoeding van het specialistentarief ook formeel te borgen.    De rechter heeft ons, en dus ook u, in het gelijk gesteld. Het KNGF moet op straffe van een dwangsom binnen twee dagen tot aanwijzing van het Keurmerk als kwaliteitsregister overgaan.

Vandaag, 24 december 2015, ontvingen wij de onderbouwing van het vonnis van de rechter. De rechter geeft ons op ieder punt gelijk, en stelt dat het KNGF in haar verweer op ieder punt faalt. De belangrijkste punten in het vonnis zijn:

 • Het KNGF heeft achteraf, na het indienen van het verzoek van het Keurmerk, criteria opgesteld. Dat kan niet bij een inhoudelijke beoordeling van een register.
 • Het KNGF heeft niet kunnen weerleggen dat het Keurmerk verdergaande kwaliteitseisen stelt dan het CKR.
 • Het uitstellen van de aanwijzing van het Keurmerk door het KNGF moet als misbruik worden aangemerkt.

Het vonnis dat hieruit volgt bestaat uit:

 • Het KNGF moet binnen twee werkdagen na dit vonnis het Keurmerk aanwijzen voor het jaar 2016.
 • Ieder dag dat het KNGF hier niet aan voldoet dient zij 1000 euro dwangsom aan het Keurmerk te betalen.
 • Het KNGF wordt veroordeeld tot het betalen van de kosten die het Keurmerk heeft gemaakt voor het geding.

U vindt het complete vonnis, inclusief de onderbouwing bij de downloads. De inhoudelijke argumentatie kunt u vinden vanaf artikel 4.

Uw situatie

Vorige maand was u al verzekerd van betaling van het specialistentarief door de toezegging van de Zorgverzekeraars (ZN). Nu moet het KNGF dus ook formeel het Keurmerk aanwijzen.

Begin januari dient nog ons bezwaar bij de Nza. Waar het zojuist afgesloten kort geding ging over de wijze waarop het KNGF invulling gaf aan de regel omtrent aanwijzing van registers, gaat dit bezwaar over het afschaffen van de regel zelf. Dit bezwaar is dus voor uw feitelijke situatie niet meer van belang. U krijgt dus met zekerheid uw complete declaraties vergoed, ook voor uw specialisme, conform de voorwaarden in uw contract. Net zoals we u op 20 november al hebben laten weten.

Onze mening

Wat ons veel genoegen doet in het nu voorliggende vonnis is dat onze stelling dat het bestuur van het KNGF haar positie heeft misbruikt ondubbelzinnig bevestigd wordt door de rechter.

We spreken de hoop uit dat het bestuur van het KNGF op grond van deze uitspraak nu de harde lijn zal verlaten. Op een tweestrijd binnen de beroepsgroep zit niemand te wachten. Wij gaan volop door met het optimaliseren van het Keurmerk programma, met in het nieuwe jaar aandacht voor extra ondersteuning van peer review groepen, voor de combinatie van patiënt tevredenheid en specifieke deskundigheid van de therapeut als marketing tool, en voor tal van andere innovatieve kleinere projecten waarbij Keurmerk fysiotherapeuten de eerst aangewezen personen zijn om (facultatief!) mee te draaien. Als het KNGF daar een constructieve en op wederzijds respectvolle wijze een bijdrage aan wil leveren zijn wij altijd bereid de mogelijkheden daartoe te verkennen.

Dank!

Graag willen we alle mensen die ons hebben gesteund in de afgelopen periode heel hartelijk bedanken. Mailtjes, tweets, telefoongesprekken; het is heel fijn om naast alle negatieve gebeurtenissen ook gestimuleerd te worden vooral door te gaan omdat het om een hele goede zaak gaat. En hoewel het bijna vloeken in de kerk lijkt geldt dit ook veel zorgverzekeraars en hun koepelorganisatie Zorgverzekeraars Nederland. Zij hadden het lef hun nek uit te steken voor de vergoeding van uw specialistentarief. Dat positieve geluid mag nu ook wel eens gehoord worden, uiteindelijk gaat het om het vinden van elkaar op punten waarin je gezamenlijke belangen hebt. Dat levert altijd meer resultaat op dan het voeren van strijd vanuit loopgraven. Wij waarderen deze samenwerking enorm.

Het is een mooie afsluiting van een bewogen jaar. We wensen al onze deelnemers, en alle andere fysiotherapeuten, een paar relaxte feestdagen en een geweldig nieuwjaar. Wij gaan ervoor!

 

De Kern

Het Keurmerk Fysiotherapie richt zich op de kwaliteit van het fysiotherapeutisch handelen. Het is onze ambitie om fysiotherapeuten inzicht te geven in de kwaliteit van hun fysiotherapeutisch handelen, als start van een proces waarin continu gewerkt wordt aan het verbeteren daarvan. Het Keurmerk zorgt er daarmee voor dat fysiotherapeuten die op deze manier werken aan de kwaliteit van het fysiotherapeutisch handelen herkenbaar zijn voor zorgverzekeraars, patiënten en overheid, zonder dat zij worden gehinderd door overbodige administratieve lasten. Het Keurmerk borgt de best mogelijke behandeling voor de patiënt, draagt bij aan het realiseren van kostenefficiëntie en doelmatigheid én maakt doorontwikkeling van de kwaliteit van de fysiotherapeutische zorg mogelijk. Hierdoor zorgt het Keurmerk Fysiotherapie ervoor dat fysiotherapie een duurzame positie in de maatschappij krijgt. Als deelnemer aan het Keurmerk bent u zelf gemotiveerd om te leren en verbeteren. U neemt actief deel aan intervisie, coaching, scholing en dataverzameling.

De voordelen van het Keurmerk Fysiotherapie

 • Het Keurmerk Fysiotherapie is een nieuw register naast het CKR
 • Deelname aan het Keurmerk betekent dat u in aanmerking komt voor een contract
 • Goedkoper alternatief dan het huidige registratiesysteem
 • U bent automatisch en zonder extra kosten aangesloten bij onze klachtenregeling
 • U krijgt de kans om samen met collega’s continu te leren en verbeteren
 • U gaat meedoen aan dataverzameling en krijgt continu feedback op het eigen fysiotherapeutisch handelen
 • U bouwt aan uw persoonlijke portfolio, waarbij ieder uur wat u besteedt aan kwaliteit meetelt voor uw registratie
 • U bent betrokken bij de nieuwste ontwikkelingen in uw vakgebied
 • U krijgt toegang tot het online platform voor kennisdeling en informatie-uitwisseling
 • Via dit platform kunt u zelf groepen starten op uw interessegebied of voor uw regio
 • We behouden de regie over kwaliteit van het fysiotherapeutisch handelen
 • Wij blijven in contact met U en onze omgeving en zorgen daardoor dat uw belangen als fysiotherapeut optimaal behartigd worden

Laatste Nieuws

Informatie dataverzameling in de wachtkamer

dinsdag, 13 december

Als Keurmerk praktijk bent u verplicht om uw patiënten te informeren over de data uitvraag die u doet voor het Keurmerk fysiotherapie. U kunt hiervoor een flyer downloaden via onze website, maar u kunt ook een kant en klare poster bestellen die u kunt ophangen in uw spreek- of wachtkamer. Deze hoogglans A3 poster is te […]

» lees meer

Laatste nieuws over het beleid en de voorwaarden van het Zilveren Kruis.

zaterdag, 23 juli

In ons overleg van donderdag met zorgverzekeraar Zilveren Kruis hebben we de essentiele data rond de contractering specifiek nagevraagd. Om aan alle onduidelijkheid een eind te maken: Om in aanmerking te komen voor de twee-jarige Plus overeenkomst 2017/2018 moeten praktijken vóór 1 augustus ingeschreven staan in het Keurmerk register. Deze praktijken zijn vrij van audits en […]

» lees meer

Goed nieuws, Zilveren Kruis sluit aan bij kwaliteitsprogramma’s uit het veld!

maandag, 9 mei

Eind 2014 zijn wij een nieuw register in de fysiotherapie gestart omdat we vonden dat de kwaliteit in de fysiotherapie een impuls nodig had. Fysiotherapeuten die willen laten zien dat ze serieus werken aan verbetering van hun fysiotherapeutisch handelen moesten zichtbaar worden. Het uitgangspunt hierbij is dat kwaliteit van de beroepsgroep zelf is. Meten, leren […]

» lees meer

1ste Strategie Summit Fysiotherapie 2020

donderdag, 21 april

1ste Strategie Summit Fysiotherapie 2020 ‘een ontmoeting met impact, inspiratie en kennis’ Datum:           maandag 23 mei 2016 Tijd:                18.00-22.30 Locatie:           VvAA ‘t Hart, Orteliuslaan 750, Utrecht Op 23 mei 2016 zal de eerste Strategie Summit Fysiotherapie 2020 plaatsvinden. Een jaarlijkse ontmoeting waar ambitieuze fysiotherapeuten de dialoog met elkaar aan kunnen gaan over strategisch inhoudelijke focuspunten […]

» lees meer