Dossiervoering Keurmerk, concreet betekent dit voor de verslaglegging

 in Nieuws

De laatste tijd krijgen we met regelmaat vragen binnen over de verplichtingen rondom dossiervoering bij het Keurmerk irt de afspraken met de zorgverzekeraars.

Als fysiotherapeut legt u de gegevens van uw patiënt en het beloop van de behandeling vast om zorg te dragen voor een goede overname in geval van ziekte of andere omstandigheden, om voor uzelf het beloop goed te kunnen achterhalen, maar ook om uw eigen overwegingen toetsbaar en inzichtelijk te maken voor andere betrokkenen. Het laatste leidt daardoor ook tot een verbetering van het klinisch redeneren.

In de Keurmerk kwaliteitsregeling 2.2 staat dit als volgt beschreven: ‘De bij het Keurmerk Fysiotherapie geregistreerde fysiotherapeut wil zich toetsbaar en transparant opstellen en continu werken aan het verbeteren van het fysiotherapeutisch handelen. Hij/zij is doordrongen van de noodzaak zijn redeneringen en argumenten te expliciteren en te laten toetsen door andere betrokkenen bij het zorgverlenersproces. Dit betekent dat:

 1. De andere betrokkenen bij het zorgverlener proces, of een vervanger, de fysiotherapeut kunnen volgen, begrijpen en accorderen wat resulteert in het hebben van vertrouwen in hetgeen de fysiotherapeut doet.
 2. De fysiotherapeut van zichzelf kan aangeven in welke context hij aan bovenstaand criterium voldoet.

Deze argumentatie beslaat twee dimensies:

 • Cognitief
 • Moreel:  
  – In relatie tot de cliënt
  – In relatie tot de samenleving

De Keurmerk praktijk bestaat uit Keurmerk fysiotherapeuten en voldoet daarnaast aan de aanvullende eisen gesteld voor een Keurmerk praktijk, waaronder dataverzameling en visitatie.’ Met betrekking tot de dataverzameling matigt het Keurmerk zich geen inhoudelijk oordeel aan over de keuze van de individuele fysiotherapeut. Het staat de Keurmerk fysiotherapeut dan ook geheel vrij haar/zijn eigen keuze te maken, eenieder heeft zijn specifieke expertise. Voorwaardelijk is wel dat de fysiotherapeut handelt volgens de geldende aandoeningsspecifieke richtlijnen, kwaliteitsstandaarden en stand van de wetenschap. Dit betekent ook dat er een rationeel verband is te herkennen in de gemaakte keuzes; onderzoek, diagnose, behandeling en evaluatie kennen een logische samenhang.

Concreet betekent dit in de verslaglegging
Heeft u de hulpvraag en verwachting van uw patiënt helder, bent u tot een fysiotherapeutische diagnose gekomen na de intake en onderzoek en is dit onderbouwd met klinimetrie en/of metingen? Welk hoofddoel volgt hieruit, is er een behandelplan opgesteld en evalueert u dit op een logisch moment? Bij evaluatie herhaalt u in ieder geval de klinimetrie en/of metingen. Na afsluiting of in geval van chronische indicatie jaarlijks, wordt de verwijzer middels een rapportage op de hoogte gebracht van het verloop.

Dashboard van de dataverzameling en indicatoren
In het dashboard staan de gegevens van u als fysiotherapeut en als praktijk. Deze gegevens geven u inzicht in uw handelen als fysiotherapeut ten opzichte van uw praktijk en ten opzichte van de benchmark (alle Keurmerk praktijken). Daarnaast zullen een aantal items gebruikt worden als indicator. De indicatoren worden jaarlijks vastgesteld en zullen tijdig gecommuniceerd worden aan de praktijk en fysiotherapeuten. Voor 2019 zijn als indicator de NPRS en PSK vastgesteld. Bij iedere patiënt met pijn wordt een NPRS afgenomen en bij iedere patiënt de PSK.

 • De NPRS waarbij 0 geen pijn en 10 de maximaal mogelijke pijn. Pijn wordt aangegeven als gemiddelde over de afgelopen 2 dagen. Indien de patiënt geen pijn heeft geldt deze meting natuurlijk niet
 • De PSK van de belangrijkste beperkende activiteiten (minimaal 1 bij laag complexe klacht), en de mate van beperking in een cijfer van 0 tot 10.
 • Aanbevolen de MDS voor lage rugpijn en COPD (te vinden op uitkomstindicatoren.nl)
Recente berichten