Uitnodiging deelname onderzoek merkbaarheidsscan (ont)regel de zorg

 in Nieuws

Graag vragen wij aandacht voor deelname aan het onderzoek van de merkbaarheidsscan (ont)regel de zorg. Het ministerie van VWS heeft KPMG gevraagd dit onderzoek uit te voeren. Het betreft een landelijk onderzoek naar de ervaren regeldruk van zorgprofessionals in negen zorgsectoren. Vanuit het Keurmerk willen we u graag uitnodigen om deel te nemen aan het onderzoek. Aanmelden kan voor 19 april. Hieronder staat een toelichting op onze vraag, inclusief nadere achtergrondinformatie en praktische details.

Achtergrond, aanleiding en doel van het onderzoek
De (ervaren) regeldruk is de afgelopen jaren toegenomen, en professionals besteden te veel van hun tijd aan administratieve taken.

Met het vorig jaar gelanceerde actieplan (ont)regel de zorg wil het ministerie van VWS samen met alle daarbij betrokken organisaties de ervaren regeldruk voor professional én cliënt/patiënt merkbaar te verminderen. Er zijn per deelsector plannen opgesteld met concrete maatregelen die aan dat doel moeten bijdragen (zie bijlage). In het veld en bij het ministerie van VWS bestaat de behoefte om te onderzoeken wat de effecten zijn van de maatregelen in de negen sectoren: wat merkt de zorgprofessional ervan?

Het onderzoek heeft als doel om inzicht te geven in:

  • De mate waarin de maatregelen in het programma (ont)regel de zorg een merkbaar effect hebben gehad op de ervaren regeldruk van de zorgprofessionals in negen sectoren. Dit wordt op twee meetmomenten gemeten, namelijk in het eerste half jaar van 2019 en 2020.
  • Verklaringen voor mogelijke verschillen in feitelijke en merkbare regeldrukvermindering

Het uitgangspunt in het onderzoek is om jullie als zorgprofessionals zo min mogelijk te belasten. Jullie ervaren immers al regeldruk. Om deze reden zijn de onderzoeksmethoden gebruiksvriendelijk en to-the-point. Ook wordt gebruik gemaakt van eerdere onderzoeken die al zijn gedaan om dubbele uitvragen te voorkomen.

Onze vraag aan jou
Het actieplan (Ont)Regel de Zorg draait om jou als zorgprofessional. Zolang jij niet merkt dat de regeldruk minder wordt, is er nog werk aan de winkel! Daarom betrekken wij je graag bij het onderzoek. Tegen welke administratieve knelpunten loop je aan in je dagelijks werk? En heb je al gemerkt dat de regeldruk minder wordt door de actiepunten uit het actieplan? Met het onderzoek brengt KPMG jouw ervaringen in kaart.

Het onderzoek bestaat uit twee meetmomenten, waarbij elk meetmoment start met een focusgroep met zorgprofessionals. Vervolgens volgt een landelijke enquête onder zorgprofessionals. Tot slot worden nog acht diepte-interviews uitgevoerd met zorgprofessionals om de uitkomsten van de enquête te bespreken. Op dit moment is KPMG gericht op zoek naar zorgprofessionals, die graag willen deelnemen aan een focusgroep of een interview:

  • Focusgroep: tijdens het onderzoek organiseert KPMG twee keer een groepsgesprek met 10-12 zorgprofessionals uit de sector. Dit gebeurt bij start van de metingen in 2019 en 2020. Tijdens het groepsgesprek haalt KPMG op of de eerder opgehaalde knelpunten worden herkend en wat de stand van zaken per knelpunt is. Bij de samenstelling van de focusgroep zorgt KPMG voor een goede vertegenwoordiging van verschillende typen zorgprofessionals uit de sector. De focusgroep duurt maximaal 2 uur en vindt plaats in het centraal gelegen KPMG kantoor in Utrecht (adres: Papendorpseweg 83, Utrecht). In de tabel hieronder staat wanneer de eerstvolgende focusgroep plaatsvindt binnen jouw sector.
  • Interview: ook vinden er acht (telefonische) interviews met zorgprofessionals plaats, waarin KPMG een aantal verdiepende vragen stelt om de uitkomsten van de enquête verder te verdiepen. Het interview duurt 60 minuten en de interviews vinden plaats van 1 t/m 19 juli 2019.
Data focusgroepen
Sector Datum Tijd
1. Medisch specialistische zorg Maandag 13 mei 19:00 – 21:00 uur
2. Farmacie Woensdag 8 mei 16:00 – 18:00 uur
3. Paramedische zorg Donderdag 16 mei 16:00 – 18:00 uur en 19:00 – 21:00 uur
4. Huisartsen Woensdag 8 mei 19:00 – 21:00 uur
5. Curatieve ggz Maandag 13 mei 16:00 – 18:00 uur
6. Wijkverpleging Maandag 6 mei 16:00 – 18:00 uur
7. Verpleeghuizen Dinsdag 7 mei 16:00 – 18:00 uur
8. Gehandicaptenzorg Dinsdag 7 mei 19:00 – 21:00 uur
9. Sociaal domein Combinatie met schrapsessies

Aanmelden voor focusgroep of interview
Wil je meedoen aan een focusgroep of interview? Meld je dan vóór vrijdag 19 april 2019 aan bij KPMG via: Irosemito.Richenda@kpmg.nl. Vermeld daarbij je naam, organisatie, functie, telefoonnummer en het onderdeel waaraan je graag wilt deelnemen (focusgroep of interview). Wil je geïnterviewd worden? Geef dan gelijk de momenten door waarop je gebeld kan worden. KPMG stuurt je dan een uitnodiging toe voor het interview.

Recente berichten